ბუნებრივი რესურსები

ბუნებრივი რესურსები - რესურსები, რომლებიც შესდგებიან ბუნებრივი კომპონენტებისაგან, ბუნებრივი და ბუნებრივ-ანტროპოგენული ობიექტებისაგან, რომლებიც გამოიყენება ან შეიძლება გამოყენებული იქნას საყოფაცხოვრებო მიზნით, ენერგიის წყაროდ, წარმოების პროდუქტად, მოხმარების საგნებად, რომლებსაც გააჩნიათ შესაბამისი ღირებულება.

ბუნებრივი რესურსების შეფასება არის - რესურსების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი განსაზღვრა ფულად გამოხატულებაში: ეკონომიური, სოციალური ან ეკოლოგიური მიზნებისათვის.

ჩვენ შეგვიძლია განვახორციელოდ:

ტყის რესურსების შეფასება

წყლის რესურსების შეფასება

საწვავი რესურსების შეფასება

ჰიდროენერგეტიკული რესურსების შეფასება

სოფლისმეურნეობის რესურსების შეფასება

რეკრეაციული რესურსების შეფასება

არაწიაღისეული რესურსების შეფასება
უნივერსიტეტის ქუჩა #6 (არენა II-ის მიმდებარე ტერიტორია)
ტელ: 832 144 500; 832 212 960; 897 700 199; 893 344 637.
E-mail:info@auditescort.ge
© 2010

©2016წ. შექმინილია კომპანია GSOFT7.COM-მიერ