ბუნებრივი რესურსები

ბუნებრივი რესურსები - რესურსები, რომლებიც შესდგებიან ბუნებრივი კომპონენტებისაგან, ბუნებრივი და ბუნებრივ-ანტროპოგენული ობიექტებისაგან, რომლებიც გამოიყენება ან შეიძლება გამოყენებული იქნას საყოფაცხოვრებო მიზნით, ენერგიის წყაროდ, წარმოების პროდუქტად, მოხმარების საგნებად, რომლებსაც გააჩნიათ შესაბამისი ღირებულება.

ბუნებრივი რესურსების შეფასება არის - რესურსების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი განსაზღვრა ფულად გამოხატულებაში: ეკონომიური, სოციალური ან ეკოლოგიური მიზნებისათვის.

ჩვენ შეგვიძლია განვახორციელოდ:

ტყის რესურსების შეფასება

წყლის რესურსების შეფასება

საწვავი რესურსების შეფასება

ჰიდროენერგეტიკული რესურსების შეფასება

სოფლისმეურნეობის რესურსების შეფასება

რეკრეაციული რესურსების შეფასება

არაწიაღისეული რესურსების შეფასება
ალექსიძის ქუჩა N 1, კორპუსი I, ბინა 4/5
ტელ: 832 2144 500; 832 2212 960; 597 700 199; 593 344 637.
E-mail:info@auditescort.ge
© 2010