მოძრავი ქონება

ავტომობილის იჯარის ხელშეკრულება მომსახურების გაწევის პირობით.

ავტომობილის ნასყიდობის (ყიდვა-გაყიდვის) ხელშეკრულება.

გაცვლის ხელშეკრულება.

სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხელშეკრულება.

საქონლის მიბარების ხელშეკრულება.

შეთანხმება ავტომობილის გადაცემაზე (მიღება-ჩაბარების აქტი).